۱۵ تیر ۱۳۸۳ به تاریخ
نميذارن که !
هي من به خودم ميگم بيا آدم شو يکم سوژه آدم پسند گير بيار بشين روش فک کن راجع بهش يه مطلب بنويس اينا نميذارن !
مثلا خير سرم يه فکري به سرم زده بود داشتم روش فکر ميکردم که ازش يه مطلب درست حسابي در بيارم که دوباره اين اومد همه کاسه کوزه رو بهم ريخت .
آخه خواهر من شما که رأيتو آوردي رفتي نشستي تو مجلس ديگه چرا هر هفته يه سمباده ميکشي به اعصاب ملت ؟
آخه خواهر من شما مثلا نمايده ملتي بايد يه ذره فهم و شعورت بالا باشه !
حالا اونا هيچي ديگه اين شاهکار جديدت چي بود ؟
يعني چي اين حرفها ؟ ميخواي حجابو درست کني خوب بيا درست کن ! ديگه اين شرو ورا چيه ميگي ؟
يعني حالا هر هفته ما بايد منتظر يه شروور جديد باشيم ؟؟!!!
خدا رحم كنه به ملت ايران با يه چنين نماينده اي !!!!!