۳ اردیبهشت ۱۳۹۰ به تاریخ
ساعت سه و سی و سه دقیقه است. اردیبهشت نوده. فردا باید برم یه جایی عکاسی کنم.
دارم ویتامین ث میخورمو اینو مینویسم.

اووَه. زندگی چقدر عوض شده تو این مدته.
2 نظر