۲۲ شهریور ۱۳۸۵ به تاریخ
[ خوب حواستو جمع کن عمو جون ]
الان٫ همین‌جوری یاد اون آقاهه افتادم که وسط هیری ویری تحویل بار مهرآباد گیر داده بود که:

پسرم حواستو خیلی جمع کن که از این‌جا زن نگیری. این دخترهای ایران خیلی آب زیر کاهن. تا بفهمن کانادا زندگی میکنی آویزونت می‌شن.

بعد فکر کنید منم مجبور بودم سر تکون بدم و الکی بله بله کنم.