۱۸ اسفند ۱۳۸۴ به تاریخ
[ تن تن در یک عکس ]
ای قشنگ تر از پریا تنها تو گوچه نریا

بچه‌های محل دزدن عشق مارو می‌دزدن.