۲۰ آبان ۱۳۸۳ به تاریخ
[ چاقو ]
موقع کار کردن با چاقو همه حواسم به نصيحت مادرم بود تا دستمو نبرم . اگر بهش بگم که موفق شدم و دستمو نبريدم خيلي خوشحال ميشه . فکر نکنم راجع به کور شدن چشمم زياد ناراحت بشه .