۱۵ مهر ۱۳۸۳ به تاریخ
[ مهرگان ]
.من يک چيز خيلي مهم رو تقريبا فراموش کرده بودم ٫ ولي حالا ميبينم هنوزم دير نشده : مهرگان همه شما مبارک باشه