۶ مهر ۱۳۸۳ به تاریخ
[ دکتر اهورا پيروز خالقي يزدي ]
.ملت ايران ٫ خواهرانم ٫ برادرانم ما بيدار شديم . بيدار شديم و خوشحاليم که بيدار شديم :
.آفرين حالا برو دست و صورتتو بشور بيا قرصهاتو بخور که از وقتش گذشته :